Hjem

Frederikssund Idrætsråd

 

Formand Annelise Hansen: firfrederikssund@gmail.com

Frederikssund Idrætsråd

et samarbejde mellem idrætsforeninger.

 

 

Frederikssund Idrætsråd blev oprettet den 9. november 2005 for at sikre

idrætten de bedste vilkår i den nye store kommune, der blev en realitet

1. januar 2007, da Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup blev

slået sammen til en kommune (Frederikssund Kommune).

 

Idrætsrådets formål er:

 

  • fremme idrætslivet i kommunen,
  • arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene,
  • virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og
  • varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

 

Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Frederikssund Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af enten Danmarks Idræts-Forbund, DGI eller DFIF, kan optages som medlem.

 

Medlemsklubberne fortsætter med at være selvstændige klubber med selvstændig økonomi og drift, men overdrager kompetencen over for Frederikssund Kommune til Idrætsrådet. Det drejer sig blandt andet om:

 

  • Udpege medlemmer af Folkeoplysnings Udvalget
  • Forhandle med kommunen om tilskud og deres størrelse
  • Forhandle med kommunen om Idrætspolitikken
  • Fastholde og udvide faciliteterne i kommunen
  • Overordnede retningslinier for lokalefordeling – med hensyn til nærhedsprincippet.

 

Idrætsrådet har indgået en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune om disse ting.

 

Idrætsrådet ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet.

 

Bestyrelsen består af 11 personer – 9 der vælges af årsmødet (vælges for 2 år ad gangen – 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 5 i ulige år) og 2 udpeget af Frederikssund Kommune blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Ved valget af bestyrelse bør det tilstræbes, at hele kommunen er repræsenteret – både geografisk og idrætsmæssigt.

 

 

 

De nye lokalefordelingsregler er nu vedtaget. Det betyder at idrætsrådet skal godkende kommunens udspil til lokalefordeling fra 2018.

 

4 talentklubber er nu godkendt. Det er Slangerup svøm, Slangerup speedway, Frederikssund taekwondo og brydeklubben Viking. Flere klubber er på vej.